Aleksandra Tumala      

regulamin

Regulamin świadczenia usług w Gabinecie podologiczno-kosmetycznym Aleksandra Tumala

 

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

    1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z usług podologicznych i kosmetycznych, zwanych dalej: Usługą Podologiczną lub Kosmetyczną, które są świadczone w Gabinecie podologiczno-kosmetycznym Aleksandra Tumala, mieszczącym się w Szczecinie, przy pl. J. Kilińskiego 1/U-01, który jest zwany dalej: Gabinet podologiczno-kosmetyczny Aleksandra Tumala, prowadzonym przez Aleksandrę Tumala, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Gabinet podologiczno-kosmetyczny Aleksandra Tumala, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej pl. J. Kilińskiego 1/U-01, 71-414 Szczecin. 

    2. Przed skorzystaniem z Usługi Podologicznej lub Kosmetycznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

    3. Skorzystanie z Usługi Podologicznej lub Kosmetycznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

    4. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywana jest Usługa Podologiczna lub Kosmetyczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi Podologicznej lub Kosmetycznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usługi Podologicznej lub Kosmetycznej.

 

§ 2. Rejestracja na Wizytę

    1. Usługi Podologiczne lub Kosmetyczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane: Wizytą.

    2. Wizyty w Gabinecie podologiczno-kosmetycznym Aleksandra Tumala można umawiać poprzez telefoniczną rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz samodzielnie przez aplikację Booksy. 

    3. Rezerwacja Wizyty możliwa jest po uprzednim wpłaceniu zadatku na poczet umówionej Wizyty w wysokości 50% wartości zabiegu. Zgodnie z art. 394 Kodeksu cywilnego, w razie niewykonania umowy (niestawienia się na umówiony termin) przez jedną ze stron, druga strona może od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. 

    4. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Gabinecie podologiczno-kosmetycznym Aleksandra Tumala 

    5. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Gabinecie podologiczno-kosmetycznym Aleksandra Tumala jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi Podologicznej lub Kosmetycznej w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.

    6. Podczas Rejestracji Pracownik Gabinetu podologiczno-kosmetycznego Aleksandra Tumala w celu oszacowania czasu trwania Usługi Podologicznej lub Kosmetycznej może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent.

    7. Podczas Rejestracji Pracownik Gabinetu podologiczno-kosmetycznego Aleksandra Tumala poprosi o podanie następujących danych: 

    • imię i nazwisko;

    • numer telefonu do kontaktu;

    • wiek Pacjenta.

    8. W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zdjęcia stopy/dłoni lub jej części.

    9. Pomiędzy wykonaniem Usługi Podologicznej lub Kosmetycznej w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.

   10. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie.

 

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie Wizyty

    1. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w Gabinecie podologiczno-kosmetycznym Aleksandra Tumala punktualnie.

    2. Gabinet podologiczno-kosmetyczny Aleksandra Tumala zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Gabinetu podologiczno-kosmetycznego Aleksandra Tumala i trwa dłużej niż 15 minut, Gabinet podologiczno-kosmetyczny Aleksandra Tumala w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.

    3. Gabinet podologiczno-kosmetyczny Aleksandra Tumala zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi Podologicznej lub Kosmetycznej, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Gabinet podologiczno-kosmetyczny Aleksandra Tumala, który wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej lub Kosmetycznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.

    4. Pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną Wizytą. 

    5. Odwołanie wizyty przez Pacjenta na mniej niż 24 godziny przed zaplanowaną Wizytą uprawnia Gabinet podologiczno-kosmetyczny Aleksandra Tumala do obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty.

    6. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia Gabinet podologiczno-kosmetyczny Aleksandra Tumala do obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty.

    7. Gabinet podologiczno-kosmetyczny Aleksandra Tumala zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Gabinet podologiczno-kosmetyczny Aleksandra Tumala zaproponuje nowy termin Wizyty.

    8. Gabinet podologiczno-kosmetyczny Aleksandra Tumala informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze Podologicznej lub Kosmetycznej. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Gabinet podologiczno-kosmetyczny Aleksandra Tumala. 

    9. Gabinet podologiczno-kosmetyczny Aleksandra Tumala zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty w przypadku, gdy Pacjent dokonał kolejnej rezerwacji, nie stawiając się na poprzednią Wizytę, bez uprzedniego jej odwołania. 

 

§ 4. Przebieg Wizyty

    1. Usługi Podologiczne lub Kosmetyczne  wykonywane w Gabinecie podologiczno-kosmetycznym Aleksandra Tumala wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Podologicznej lub Kosmetycznej.

    2. Na pierwszej Wizycie Pacjent obowiązany jest do wypełnienia tzw. Karty Pacjenta, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem.

    3. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Gabinetu podologiczno-kosmetycznego Aleksandra Tumala przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Podologicznej lub Kosmetycznej.

 

§ 5. Płatność

    1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi Podologicznej lub Kosmetycznej. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Podologicznych lub Kosmetycznych znajduje się na stronie  internetowej Gabinetu podologiczno-kosmetycznego Aleksandra Tumala pod adresem: https://podologia-szczecin.pl/ oraz w siedzibie Gabinetu podologiczno-kosmetycznego Aleksandra Tumala.

    2. W Gabinecie podologiczno-kosmetycznym Aleksandra Tumala udostępnia się następujące formy płatności:

        1. Gotówka

        2.  BLIK

        3. Bon podarunkowy

    3. Zapłata za Usługi Podologiczne lub Kosmetyczne następuje po odbytej Wizycie.

    4. W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Pacjent w momencie płatności zobowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi Podologiczne lub Kosmetyczne podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem BLIK.

 

§ 6. Procedura reklamacyjna

    1. Pacjent po wykonanej Usłudze Podologicznej lub Kosmetycznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej lub Kosmetycznej- dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.

    2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinetu podologiczno-kosmetycznego Aleksandra Tumala. W miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.

    3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Gabinet podologiczno-kosmetyczny Aleksandra Tumala w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.

    4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Gabinecie podologiczno-kosmetycznym Aleksandra Tumala lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej lub Kosmetycznej. Gabinet podologiczno-kosmetyczny Aleksandra Tumala w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.

    5. W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej lub Kosmetycznej zaraz po jej wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną lub Kosmetyczną - w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. 

    6. Reklamacja Usług Podologicznych nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.

    7. Reklamacja Usług Kosmetycznych nie obejmuje zniszczenia stylizacji paznokci dłoni w wyniku doznanego urazu lub samodzielnego ingerowania w stylizację przez Pacjenta.

 

§ 7. Odpowiedzialność

    1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu podologiczno-kosmetycznego Aleksandra Tumala. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.

    2. Gabinet podologiczno-kosmetyczny Aleksandra Tumala nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Gabinecie podologiczno-kosmetycznym Aleksandra Tumala poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.

    3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologicznej lub Kosmetycznej po stronie Gabinetu podologiczno-kosmetycznego Aleksandra Tumala.

    4. Gabinet podologiczno-kosmetyczny Aleksandra Tumala nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi Podologicznej lub Kosmetycznej wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

    5. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

    1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze Gabinetu podologiczno-kosmetycznego Aleksandra Tumala zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

    2. Na obszarze Gabinetu podologiczno-kosmetycznego Aleksandra Tumala, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.

    3. Na obszarze Gabinetu podologiczno-kosmetycznego Aleksandra Tumala należy stosować się do wytycznych personelu podczas trwania pandemii wirusa COVID19 do czasu ogłoszenia jej ustania przez WHO, w tym: obowiązkowy pomiar temperatury, wypełnienie ankiety epidemiologicznej, noszenie maski ochronnej. W razie braku wyrażenia zgody na powyższe, personel ma prawo odmówić wykonania usługi.

    4. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Gabinetu podologiczno-kosmetycznego Aleksandra Tumala .

    5. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologicznych lub Kosmetycznych powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.

    6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021